Redakční a etické zásady AFP 

Naše celosvětová síť novinářů a redaktorů ověřujících fakta se řídí zásadami stanovenými ve třech dokumentech: AFP Fact-Checking Stylebook, AFP Editorial Standards and Best Practices a AFP Charter.

Agentura AFP má podle francouzského zákona jedinečné postavení stanovující, že nesmí být za žádných okolností ovlivněna komerčními, politickými nebo ideologickými zájmy, které by mohly ohrozit přesnost nebo objektivitu informací, jež poskytuje. 

AFP Fact-Checking Stylebook

Tato příručka vysvětluje naše poslání factcheckerů neboli ověřovatelů faktů. Patří k nim například naše snaha přednostně šetřit tvrzení, která by mohla způsobit škodu v reálném životě, dále vyváženost našeho zpravodajství a neustálá snaha o co největší přesnost. 

Podrobně popisuje, jakým způsobem bychom si měli vybírat témata k ověřování, jak získávat informace a jak past články. Dále zvyšuje povědomí o nebezpečí zaujatosti a zdůrazňuje naši povinnost chránit osoby, o nichž píšeme.  

Více informací o tom, jak podezřelá tvrzení vyšetřujeme a jak píšeme naše články, si můžete přečíst zde.

Redakční zásady a osvědčené postupy

Týmy AFP pro ověřování faktů se rovněž řídí příručkou Editorial Standards and Best Practices, která stanovuje hlavní zásady redakční činnosti a je založena na závazku poskytovat přesné, nestranné a vyvážené zpravodajství.

Níže je uvedeno 10 hlavních zásad, kterými se naše redakční činnost řídí. Nedodržení těchto zásad může vést k sankcím:

  1. Od novinářů AFP se očekává, že budou poskytovat přesné, vyvážené a nestranné zpravodajství a že budou rychle a transparentně opravovat chyby.   
  2. Novináři AFP musí hovořit nezávislým hlasem, bez předsudků, zaujatosti nebo vnějších vlivů. Nemohou být nuceni plnit úkol, který je v rozporu s jejich svědomím.  
  3. Novináři AFP musí chránit důvěrnost zdrojů a nikdy je nesmí vědomě vystavit nebezpečí.   
  4. Novináři AFP musí respektovat presumpci neviny.  
  5. Novináři AFP mají povinnost hledat pravdu a ne pasivně podávat informace tak, jak jsou jim předkládány. Měli by svým zdrojům klást otázky a prověřovat fakta.   
  6. Fotoreportéři a televizní novináři AFP nesmějí upravovat snímky nebo videa a nesmějí manipulovat s tématy ani je měnit. Novináři píšící text nesmí upravovat citace.   
  7. Novináři AFP musí transparentně uvádět zdroje svých informací a nesmí plagiovat. Nikdy nesmějí předkládat své články zdrojům k předběžné autorizaci.  
  8. Novináři AFP musí být citliví, když oslovují oběti nebo jejich příbuzné, a nesmí narušovat jejich soukromý žal. Při rozhovorech s dětmi nebo při pořizování jejich snímků musí být obzvláště opatrní a vždy, když je to možné, musí získat souhlas rodičů.   
  9. Novináři AFP se musí představit. Nesmějí k získání informací používat lsti, kromě výjimečných případů se souhlasem vedení zpravodajství.  
  10. Novináři AFP nepoužívají získané informace pro svůj osobní prospěch ani nevyužívají svého postavení k finančnímu zisku. Neplatí svým zdrojům. 

Příručka Editorial Standards and Best Practices rovněž stanoví zvláštní soubor norem týkajících se chování zaměstnanců, aby byla zajištěna jejich nestrannost jakož i nestrannost zpravodajství agentury. Patří mezi ně: oznamování jakéhokoli střetu zájmů, který by mohl ovlivnit jejich práci; zajištění toho, aby se jejich osobní zájmy, aktivity a prohlášení nedostaly do rozporu se zájmy agentury AFP nebo s její nestranností; přísný zákaz přijímání pohostinství či darů od zdrojů. Úplné podrobnosti o pravidlech týkajících se chování zaměstnanců naleznete ve čtvrté části tohoto dokumentu.  

Charta

Charta AFP stanoví etické zásady, kterými se řídí veškerá práce AFP jako mnohojazyčné a multikulturní zpravodajské agentury, jejímž posláním je poskytovat přesné, vyvážené a nestranné zpravodajství o světových událostech.  

Stanovuje povinnost agentury hledat a zveřejňovat pravdu a mluvit nezávislým hlasem bez politických, komerčních nebo ideologických vlivů. Tento závazek přesnosti a objektivity je ústředním bodem zakládajících stanov AFP.    

Charta rovněž stanoví závazek AFP podporovat svobodu projevu a práva novinářů a odmítá diskriminaci na základě rasy, pohlaví, národnosti, náboženství, sexuální orientace nebo jakéhokoli jiného faktoru.

Spolupráce s komunitou factcheckerů za účelem zajištění redakčních a etických zásad  

Kromě zavedení vlastních zásad pro zajištění redakčních a etických zásad se AFP podílela na vývoji projektu nazvaného European Fact-Checking Standards Network Project, díky kterému byl vytvořen  kodex standardů pro nezávislé organizace pro ověřování faktů v Evropě.   

Tento Evropský kodex standardů obsahuje závazky týkající se transparentnosti, nestrannosti a udržování vysoké novinářské úrovně při boji proti dezinformacím. Pokud se domníváte, že agentura AFP kodex porušila, můžete o tom informovat síť EFCSN zde.  

AFP je rovněž signatářem kodexu zásad Mezinárodní sítě pro ověřování faktů (International Fact-Checking Network’s code of principles). Tento kodex zavazuje signatáře k nestrannosti a spravedlnosti, transparentnosti zdrojů, transparentnosti financování a organizace, transparentnosti metodiky a otevřené a poctivé politice oprav. Pokud se domníváte, že AFP nedodržuje kodex zásad, můžete o tom informovat přímo IFCN zde

AFP je také partnerem iniciativy Journalism Trust Initiative, mezinárodního projektu na podporu důvěryhodné žurnalistiky, který provozuje organizace Reportéři bez hranic (RSF).